Project Description

شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساخت و سازهای لازم برای ایجاد شهرهای جدید در زمین های تامین شده و از طریق خریداری، ساخت شهر جدید عالیشهر، تملک، اجاره، صلح حقوقی و واگذاری و فروش واحدهای شهری و اجرای طرح های سیویل، تاسیسات و تسهیلات شهری، رفاهی و خدمات بازرگانی و … .- احداث و واگذاری تسهیلات شهری، خدماتی، تولیدی و تجاری در شهر جدید و هماهنگی با ادارات و ارگانهای مسئول به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع و تسهیل در اجرای وظایف، از مجموعه خدمات شرکت عمران می باشند.

شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ، شرکتی دولتی و مبتنی بر فعالیت های عمرانی و شهرسازی است که در اسفند ماه سال ۱۳۶۸ ثبت گردید.

خدمات ارائه شده: طراحی سایت
سال اجرا: 1368/12
دسته بندی: شرکتی
نشانی سایت: https://aalishahr.ntdc.ir/