Project Description

سبدگردان آسمان

در بازار سرمایه سبدگردان آسمان، شورای بورس و اوراق بهادر بالاترین رکن بازار سرمایه می باشد. در حقیقت سازمان اوراق و بهادر بازوی اجرایی این شورا است که موسسه عمومی غیر دولتی می باشد و مجوز سبدگردانی از طرف این سازمان به متقاضی واگذار می شود. شرایط احراز مجوز تاسیس و فعالیت سبدگردان شامل شرایط مالی و غیر مالی گوناگونی است.

خدمات ارائه شده: طراحی سایت
سال اجرا: 1394/06
دسته بندی: شرکتی

پورتال

مالی

نشانی سایت: http://www.asemanpmc.com/