Project Description

شرکت عمران شهر جدید صدرا

شهرصدرا ، شهرسالم و شهر آرمانی کسانی است که با اسکانی مناسب و شایسته انسان امروز به فعالیت پرداخته و خلاقیت خود و فرزندانشان را بارور خواهند کرد. شرکت عمران شهر جدید صدرا خود را مسئول تحقق این هدف والا می داند، از این رو بر آن است با تمام توان و تعهد خویش شهر صدرا را در تعاملی نظامند و فعال با کلانشهر شیراز، تبدیل به شهری نماید، توسعه یافته و زیست پذیر، متکی بر کاربردهای سلامت و درمان، آموزش عالی و پژوهشی، فراغت و گردشگری و برخوردار از زیرساخت های فناوری هوشمند و سیستم پایدار حمل و نقل با ساختارمدیریت یکپارچه و مشارکت پذیر؛ شهری با فرهنگ شهری و شهروندی قوام یافته، جاذب برای سکونت و اشتغال طبقه خلاق شهری و متضمن حق به شهر برای تمامی شهروندان توام با حیات شهری سازگار با محیط زیست.

خدمات ارائه شده: طراحی سایت
سال اجرا:
دسته بندی: شرکتی
نشانی سایت: https://sadra.ntdc.ir/