تحویل سرویس به مشتری کابوس سرویس دهندگان

تحویل سرویس به مشتری کابوس سرویس دهندگان شاید دشوارترین گام از ارایه هر خدمتی، فاز تحویل سرویس به مشتری، سفارش دهنده یا سرویس گیرنده است؛ جایی که تناسب آنچه مهیا شده با آنچه دلخواه ایشان بوده، به بوته آزمایش گذاشته می