مهم ترین سند بین المللی برای استانداردهای دسترس پذیری توسط «کنسرسیوم وب جهان گستر» تدوین شده است. افزون بر این، ایالات متحده آمریکا و انگلیس نیز استانداردهای دسترس پذیری برای وب سایت های دولتی خود تهیه کرده اند. با این وجود میزان هم‌خوانی با این استانداردها در سطح پایینی بوده است.

 

وب سایت های دولتی ایالت آلاباما در آمریکا بر اساس استانداردهای دسترس پذیری دولت آمریکا و استانداردهای «دبلیو‌تری‌سی» بررسی شد و مشخص شد که مهم ترین اشتباه در این وب سایت ها عدم ارائه متن جایگزین برای تصاویر است.
پژوهش ها در چین نیز نتایج مشابهی را نشان داده است. با بررسی چندین وب سایت سازمانهای دولتی و ایالتی، عدم ارائه متن جایگزین برای عناصر غیرمتنی به عنوان مرسوم‌ترین اشتباه دسترس پذیری این وب سایت ها مشخص شده است. بر اساس گزارش آمادگی دولت الکترونیکی کشورها، تعداد اندکی از وب سایت های ملی استانداردهای دسترس پذیری را در صفحه های اصلی خود رعایت کرده اند.
گزارش دسترس پذیری خدمات الکترونیکی اتحادیه اروپا نیز نشان می دهد که تنها 3٪ از 436 خدمت الکترونیکی بررسی شده معیارهای سطح یک «رهنمودهای دسترسی محتوای وب-نسخه اول» را که از سوی «دبلیو‌تری‌سی» منتشر شده است، دارا بوده اند.

«کنسرسیوم وب جهان گستر» مسئولیت تنظیم استانداردهای جهانی وب را عهده دار است. این سازمان، مجموعه کاملی از «رهنمودهای دسترسی به محتوای وب» را طراحی کرده که هر رهنمود شامل فهرستی از معیارهاست. با استفاده از این سند می توان صفحه های وب سایت را برای تعیین میزان دسترس پذیری آنها برای افراد دارای ناتوانایی‌های مختلف ارزیابی کرد. نسخه اول این سند در ماه «مه» سال 1999 منتشر شد که اساسا مربوط به کاربران با ناتوانیهای بینایی است. این سند شامل 14 رهنمود است که ویژگیهای ایجاد صفحه وب با قابلیت دسترسی همگانی را بیان می کند. پیش نویس نسخه دوم این سند که در حال تکمیل است، هم اکنون در وب سایت این سازمان وجود دارد. این سند به ابعاد وسیعتری از ناتوانیهای کاربران توجه کرده است و دسترسی بیشتر برای گروههای دیگری از افراد دارای ناتوانی، به ویژه افراد دارای ناتوانیهای ادراکی و خواندن را شامل می شود.

این معیارها به سه سطح اولویت تقسیم شده اند. اولویت اول این اطمینان را می دهد که خود صفحه قابل دسترس باشد. بر اساس این سند، رعایت تمام معیارهای اولویت اول در صفحه های وب ضروری است تا گروه های مختلف کاربران امکان دسترسی به اطلاعات وب سایت را داشته باشند. معیارهای اولویت دوم بهتر است رعایت شوند تا دسترسی برخی از کاربران دشوار نباشد. تصمیم به رعایت معیارهای اولویت سوم بر عهده طراحان وب است که در صورت رعایت نکردن، دسترسی به اطلاعات وب سایت برای برای یک یا دو گروه از جامعه تا حدی مشکل خواهد بود. رعایت این معیارها تضمین می کند که تمام محتوای صفحه وب کاملا دسترس پذیر است. طراحان وب می توانند از «لوگوهای هم‌خوانی» با استانداردهای سازمان استفاده کنند تا سطح دسترس پذیری وب سایت خود را نشان دهند. سطوح هم‌خوانی با استانداردها، متناسب با سطوح اولویت هستند. سطح هم‌خوانی « A» نشان می دهد که تمام معیارهای اولویت اول رعایت شده اند. سطح هم‌خوانی « A A» نشان می دهد که اولویت های اول و دوم محقق شده اند و سطح تطابق « A A A» بیانگر این است که تمام اولویت های 1، 2، و 3 رعایت شده اند.  استاندارد دسترس پذیری

قانون دسترس پذیری آمریکا در سال 1998 نیز وب سایت سازمان های دولتی را ملزم کرده است که برای همه افراد دسترس پذیر باشد. این استاندارد به طور کلی با استفاده از «رهنمودهای دسترسی محتوای وب» به ویژه از اولویت اول این سند تهیه شده است. اما مجموعه کمتری از رهنمودها را بدون اشاره به سطوح اولویت آنها در بر دارد.