اصول SERP برای طراحی استراتژی محتوا

SERP چیست و چه کاربردی دارد؟! بسیاری از بازاریابان از زاویه اشتباهی به SERP (Search Engine Result Page) یا صفحه نتایج موتور جستجوگر نگاه می کنند. به جای این که بپرسید برای رسیدن به رتبه بندی بهتر SERP چه کنم، باید بپرسید اصول SERP برای کمک کردن به طراحی استراتژی محتوا به شما چه کمکی می کند...