جستجوی برند محور (Branded Search) چیست؟

جستجوی برند محور یا branded search چیست؟! چرا باید جستجوی برند محور را از اولویت های بازاریابی قرار دهیم؟ چگونه درباره جستجوهای مربوط به برند خودمان تحقیق کنیم؟! با پیشنهادهای گوگل مبتنی بر برند شروع کنید از