زبان CSS چیست و چه کاربردی در طراحی سایت دارد؟

زبان CSS را باید یکی از ارکان اساسی ساختمان یک وب سایت بدانیم. این یک مثال رایج است که HTML را به پیکره اصلی ساختمان تشبیه می کنند و CSS را همان چیزی که به این پیکره، رنگ و لعاب زیبایی می بخشد. در واقع بدون وجود این زبان برنامه نویسی، همه چیز در یک وب سایت کسل کننده و زشت خواهد بود...