ابزارهای تست نفوذ پورتال، شمشیر های دو لبه

ابزارهای تست نفوذ پورتال آزمون نفوذپذیری مهمترین روش برای بررسی و تحلیل آسیب پذیری پورتال ها، رایانه ها و شبکه ها، نقاط ضعف و دسترس پذیری بالقوه و غیر مجاز به منابع داده ای حساس است.  به موازات رشد و