طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ

اطلاع رسانی، خدمات الکترونیکی و توسعه فرآیندهای سازمانی، سه محور اصلی راهکار پورتال هوشمند برای طراحی سایت و طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ است.دستاورد ویژه این راهکار یک پورتال سازمانی است که در دو حوزه اینترنتی و اینترانتی امکان ارائه خدمات به ارباب رجوع و کارکنان درون سازمان را خواهد داشت.
از دیگر محورها و دستاوردهای این راهکار:

  • توسعه زیرساخت خدمات الکترونیکی
  • توسعه روابط عمومی الکترونیکی
  • تکریم ارباب رجوع
  • توسعه فرآیندهای درون سازمانی
  • یکپارچه سازی با سایر سیستم های درون سازمانی

تصویر زیر جایگاه راهکار ویژه پورتال هوشمند در طراحی سایت و طراحی پورتال سازمان های بزرگ را به خوبی نشان میدهد:

طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ طراحی سایت طراحی پورتال