طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی

راهکار ویژه پورتال هوشمند برای طراحی سایت و طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی موسسات آموزشی مبتنی بر درک نیازمندی های مخاطبان خاص این موسسات است. دانشجویان و فراگیران، اساتید و معلمان، پژوهشگران و محققان و کارکنان موسسات، ذینفعان و مخاطبان اصلی وب سایت و پورتال طراحی شده برای موسسات آموزشی و آموزش عالی هستند. مهم ترین بخش راهکار ویژه پورتال هوشمند برای موسسات آموزشی معماری و چیدمان محتواست به نحوی که هرکدام از گروه های ذینفع ذکر شده بتواند حداکثر بهره برداری از محتوا و خدمات ارائه شده در وب سایت و پورتال موسسه را داشته باشد. ارتباط با سیستم های داخلی آموزشی موسسه، ارائه ماژول هایی با هدف مدیریت منابع دانش موسسه و امکان ایجاد فرآیندهای درون سازمانی موسسه از دیگر محورهای راهکار ویژه گروه مهندسی داده ورزی فرا برای طراحی وب سایت و طراحی پورتال موسسات آموزشی است. ویژگی ها و اختصاصات این راهکار به شرح زیر است:

معماری محتوای آموزشی برای طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی

اساسی ترین بخش راهکار پورتال هوشمند برای طراحی سایت و طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تدوین سند معماری محتوای ویژه موسسات آموزشی و دانشگاه هاست. ما موفقیت پروژه های پورتال را به صورت خاص در گرو اجرای صحیح فاز معماری محتوا و شناخت نیازمندی های اجرایی پروژه میدانیم. استخراج نیازمندیهای گروه های اصلی کاربر پورتال شامل دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، مدیران دانشگاه و یا موسسه آموزشی، ارکان علمی دانشگاه (دانشکده ها، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و…) و واحدهای اداری دانشگاه به مجری پروژه در اجرای پروژه پورتال کمک شایانی میکند.

یکپارچگی با سیستم های آموزشی و سایر سیستم های داخلی

سیستم های نرم افزاری آموزش و مدیریت آموزش در دانشگاه ها یکی از پرکاربردترین گروه های نرم افزاری در این حوزه است. پورتال فرا با دارا بودن زیرساخت های مطمئن امکان یکپارچه سازی با سیستم های آموزش دانشگاه را فراهم می آورد. به این ترتیب دانشجویان با یک بار مراجعه به پورتال امکان استفاده از خدمات سیستم آموزش و سایر سیستم های متصل به پورتال هوشمند را خواهند داشت.
مدیریت دانش: اگر مدیریت دانش را چرخه تولید و توزیع دانش بدانیم، پورتال هوشمند با دارا بودن ماژول ها و سرویس های متعدد مدیریت محتوا امکان مدیریت منابع دانشی و حرکت به سمت مدیریت دانش را به شکل موثری فراهم می آورد.

مدیریت خدمات الکترونیکی و رفاهی

فرآیندهای خدمات الکترونیکی و رفاه دانشجویی را با استفاده از پورتال هوشمند میتوان به شکلی سریع و موثر در دانشگاه پیاده سازی کرد. فرایندهایی مانند درخواست تسهیلات دانشجویی، ثبت نام در انواع برنامه ها، درخواست استفاده از امکانات دانشگاه و … نمونه هایی از فرایندهایی هستند که با استفاده از زیرساخت نرم افزاری پورتال هوشمند امکان پیاده سازی آن ها به شکل مطلوبی وجود خواهد داشت.

طراحی پورتال ویژه موسسات آموزشی | طراحی سایت طراحی پورتال آموزشی